man_signing_document

Likvidation af selskab

Vi har gjort det nemt og sikkert at foretage en likvidation af et selskab

En lukning af et selskab ved likvidation kan være en omfattende og krævende proces, da der er flere juridiske elementer, som man skal være opmærksom på. Hos NEMSELSKAB har vi stor erfaring med lukning af selskaber. Du får dermed juridisk og professionel rådgivning og hjælp til en likvidation af dit selskab.

likvidation
Likvidation
Fra 15.000 kr.
Ekskl. moms og gebyrer
 • Anmeldelse af likvidation
 • Generalforsamlingsprotokollat
 • Varetage hverv som likvidator
 • Forhandling med kreditorer
 • Korrespondance med revisor
 • Skattekvittance
 • Afmeldelse af pligter på VIRK
selskab med flere ejere
23.524
Har allerede stiftet selskab
gennem os
Vi hjælper dig med en likvidation af dit selskab...

Når man vælger at lukke sit selskab ved frivillig likvidation, skal man være opmærksom på, at der skal udarbejdes flere juridiske dokumenter. Dog er fordelen ved denne løsning til lukning af et selskab, at man som ejer ikke hæfter personligt, solidarisk eller ubegrænset for eventuel gæld i selskabet.

NEMSELSKABs professionelle selskabsadvokater har mange års erfaring med likvidation af selskaber. Derfor er du sikret en tryg, nem og effektiv likvidation af dit selskab. Dertil tilbyder vi altid en uforpligtende og gratis samtale om din situation, inden en eventuel sag påbegyndes.

advokat
Vores rådgivning inkluderer...
 • Altid specialiserede rådgivere
 • Landsdækkende rådgivning
 • NEMBLIK – dit sagsoverblik døgnet rundt
 • Advokatforsikring = Din tryghed
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Simone Fisker
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om likvidation af selskaber

Hvis et selskab skal lukkes, kan ejerne af selskabet benytte sig af frivillig likvidation. Dog skal selskabet være solvent, dvs. være i stand til at kunne overholde sine løbende økonomiske forpligtelser. Selskabets aktiver skal altså overstige dets passiver for, at det kan kaldes et solvent selskab. Dertil skal selskabet bruge ”under likvidation” i forlængelse af selskabets navn, mens selskabet er under likvidation fra start til slut af likvidationen.

Hvis selskabet er insolvent, dvs. at selskabet ikke er i stand til at betale sine kreditorer, skal selskabet enten lukkes ved en tvangsopløsning eller en konkurs.

Du kan læse mere om tvangsopløsning og om hvordan du kan få hjælp her.

Som sagt skal selskabet være solvent for at kunne benytte sig af en likvidation til opløsning af selskabet. Derudover er likvidation en frivillig måde hvorpå man kan opløse sit selskab. Derfor kaldes likvidation af et selskab både for solvent likvidation og frivillig likvidation.

 

Solvent likvidation

Førend et selskab kan afvikles gennem likvidation, er kravet, at selskabet skal være solvent. Det betyder, at selskabet overholder sine løbende økonomiske forpligtelser og selskabet har derfor mere end de skylder. Når man skal værdiansætte selskabets aktiver og passiver under en likvidation, bruges realisationsprincippet til dette. Derfor ser likvidationssituationen ofte anderledes ud end fra regnskabet.

Dette princip er et regnskabsprincip, hvor gevinsten og tabet på fordringer medregnes i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor tabet eller gevinsten realiseres. Gevinst og tab på fordringer opgøres som forskellen mellem anskaffelsessum og afståelsessum. Derudover opgøres gevinst og tab først når værdipapiret er solgt.

 

Frivillig likvidation

Da denne løsning til lukning af et selskab er et frivilligt valg, bliver metoden også kaldet frivillig likvidation. Det betyder, at det er selskabets bestyrelse, som træffer beslutningen om likvidation. En beslutning om likvidation af et selskab skal vedtages på en generalforsamling. Når beslutningen om likvidation skal tages, gælder der de samme stemmeregler som ved vedtægtsændringer – altså 2/3 flertal. Bestyrelsen skal dernæst udpege en likvidator, som forestår likvidationen, dvs. afhænde selskabets aktiver og passiver.

 

Likvidator

En likvidator har til opgave at sælge selskabet aktiver og dermed betale selskabets kreditorer. Der er ikke noget krav til, hvem likvidatoren skal være, men denne person er typisk en advokat eller en revisor. Dog skal personen være myndig og må ikke være under værgemål.

Når et selskab er under likvidation, er det likvidator, der sørger for at afvikle selskabet og sælge selskabets aktiver. Derudover skal likvidator udarbejde et likvidationsregnskab. Når Erhvervsstyrelsen har registreret, at selskabet er under likvidation, vil selskabets ledelse blive angivet som fratrådt. I stedet er det likvidator, der overtager ledelsen i selskabet under likvidationen.

Likvidator har yderligere til opgave at informere de af selskabets kreditorer, som har penge til gode i selskabet. Dette skal ske ved meddelelse til Statstidende, samt direkte henvendelse til de forskellige kreditorer.

 

Likvidationsprovenuet

Likvidationsprovenuet er den indtægt, som selskabet får ved afhændelsen af dets aktiver. Først og fremmest skal denne indtægt bruges til at betale selskabets kreditorer. Først herefter kan resten af beløbet udbetales til selskabets ejere. Ejerne har dog mulighed for at få udbetalt acontobeløb af likvidationsprovenuet, hvis der kan stilles en sikkerhed for udbetalingerne.

 

Likvidationsregnskab

Et selskabs regnskab for perioden fra sidste regnskabsår til datoen hvor selskabet bliver opløst ved likvidation kaldes et likvidationsregnskab. Dette er selskabets afsluttende regnskab. Når man udarbejder et likvidationsregnskab, skal man være opmærksom på, at dette skal følge reglerne i årsregnskabsloven.

Derudover skal samtlige årsrapporter for det afsluttende regnskabsår, samt likvidationsregnskabet, indsendes til Erhvervsstyrelsen. Årsrapporten skal indberettes digitalt ved en XBRL-indberetning. Likvidationsregnskabet skal vedhæftes som bilag, når likvidationens afslutning skal anmeldes digitalt på virk.dk. På grund af dette, skal man huske på, at der skal påregnes udgifter til en revisor. Til gengæld hæfter ejerne i selskabet ikke for selskabets gæld.

 

Kombinationsregnskab

Et selskab behøver ikke indsende både årsrapport og et afsluttende likvidationsregnskab, hvis selskabet ophører i perioden efter endt regnskabsår og inden tidsfristen for indsendelse af årsregnskabet. Selskabet kan her benytte sig af muligheden for at lave et kombinationsregnskab.

Kombinationsregnskabet indeholder dermed både likvidationsregnskabet samt årsrapporten for det afsluttende regnskabsår. Det er vigtigt, at dette kombinationsregnskab indsendes inden fristen for indsendelse af årsregnskab, da Erhvervsstyrelsen ikke accepterer regnskabet, hvis det indsendes efter fristen. Dertil skal man huske at aflægge samtlige årsrapporter for de regnskabsår, der har været under likvidationen.

 

Likvidation af selskab proces

Nedenfor kan du se processen for en likvidation af et selskab.

 1. Selskabets bestyrelse beslutter, at selskabet skal opløses ved likvidation
 2. Bestyrelsen udvælger en likvidator
 3. Likvidationen anmeldes til Erhvervsstyrelsen
 4. Likvidatoren informerer kreditorerne om selskabets likvidation
 5. Kreditorerne gør krav på deres tilgodehavende i selskabet
 6. Likvidator afvikler selskabet aktiver og betaler kreditorerne
 7. Likvidator udarbejder et likvidationsregnskab
 8. Likvidator indhenter en skattekvittance hos SKAT
 9. Der afholdes en afsluttende generalforsamling
 10. Likvidator anmelder likvidationens afslutning på virk.dk
 11. Selskabet er opløst/likvideret

En likvidation tager omkring 6 måneder. Kreditorerne har 3 måneder til at gøre krav på deres tilgodehavende i selskabet, efter at beslutningen om likvidation er blevet vedtaget på generalforsamlingen. Derudover skal eventuelle uoverensstemmelser mellem kreditorer og likvidator omkring betalingskrav løses inden for de 3 måneder. Likvidator kan, når de 3 måneder er gået og alt gæld i selskabet er betalt, optage selskabet til endelig likvidation.

Grunden til, at en likvidation af et selskab tager ca. 6 måneder er, at der skal indhentes en skattekvittance hos SKAT. Eftersom der kan være lang ventetid hos SKAT, medfører dette i praksis, at processen for likvidation tager lidt længere tid.

Det er værd at huske på, at der ikke er nogen grænse for hvor længe et selskab kan være under likvidation.

 

Lad os hjælpe dig

Der er mange ting at holde styr på, når man skal afvikle et selskab ved likvidation. Der er blandt andet mange juridiske dokumenter, som skal udarbejdes, f.eks. likvidationsregnskabet og årsregnskabet. Derfor er det en rigtig god idé, hvis man søger juridisk hjælp i tilfælde af, at man ønsker at afvikle sit selskab ved likvidation.

Vi hos NEMSELSKAB har mange års erfaring med lukning af selskaber og kan derfor bistå jer gennem hele processen samt sikre dig/jer et nem og overskuelig forløb.

Vi tilbyder altid en gratis og uforpligtende samtale om din situation, inden vi eventuel påbegynder en sag.

Er du i tvivl om likvidation er den rette metode at bruge til at lukke dit selskab, så tøv ikke med at kontakte os på tlf. 70 20 41 61.

Likvidation af selskab

Ved valg af Likvidation af selskab sørger vi for:
 • At du modtager kompetent rådgivning
 • At anmelde/offentliggøre likvidation i CVR/VIRK
 • At udarbejde nødvendige generalforsamlingsprotokollater
 • At indtræde som likvidator i selskabet
 • At oplyse om likvidation til selskabets kende kreditorer
 • At lave eventuelle forhandlinger med selskabets kreditorer om anmeldte krav
 • At have adgang til selskabets E-boks, bankkonto og SKAT TastSelv
 • At indhente en skattekvittance fra Skattestyrelsen
 • At foretage løbende korrespondance med selskabets revisor
  angående udarbejdelse af afsluttende likvidationsregnskab
 • At afmelde pligter på VIRK
 • At sagen afsluttes endeligt

Start nu      Ring mig op