digital erhversadvokat

Konkurskarantæne

Har kurator påbegyndt en sag, hvor det påstås, at du skal pålægges konkurskarantæne? Så kontakt os straks, da særligt tiden er en kritisk faktor

En sag om konkurskarantæne kan være enormt omfattende og det kan ligeledes være en overvældende situation at være i. Hos NEMSELSKAB har vores specialiserede advokater stor erfaring med at føre sådanne sager, hvor målet er at få dig frikendt for konkurskarantæne. Med vores hjælp sikrer du dig dermed, at du får de bedste betingelser for din sag.

konkurs
Konkurskarantæne
Få gratis vurdering
 • Rådgivning
 • Udarbejdelse af svarskrift
selskab med flere ejere
23.524
Har allerede stiftet selskab
gennem os
Vi hjælper dig, hvis du er blevet pålagt konkurskarantæne...

Er man blevet truet med konkurskarantæne, er det vigtigt først og fremmest at slå koldt vand i blodet. Sådan en sag kan være både overvældende og omfattende, men her er det vigtigt, at man bevare roen. Derudover er tiden en vigtigt faktor i en sag om konkurskarantæne, og det er derfor en rigtig god idé at man tager kontakt til en advokat så hurtigt som muligt.

Vores kompetente rådgivere hos NEMSELSKAB har flere års erfaring med sådanne sager og kan derfor give dig professionel rådgivning om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er havnet i en sag om konkurskarantæne.

 

advokat
Vores rådgivning inkluderer:
 • Altid specialiserede rådgivere
 • Landsdækkende rådgvining
 • NEMBLIK – dit sagsoverblik døgnet rundt
 • Advokatforsikring = Din tryghed
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Mads Lykke Hansen
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om konkurskarantæne

Anpartsselskaber eller aktieselskaber er selskaber med begrænset hæftelse. Hvis en person har udøvet groft uforsvarlig forretningsførelse, kan denne person få forbud mod at deltage i ledelsen af selskabet. Dette kaldes for konkurskarantæne. Varigheden på en konkurskarantæne er som udgangspunkt 3 år.

En sag om konkurskarantæne kan hurtigt synes uoverskuelig og omfattende, men vi står klar til at hjælpe. Med vores mange års erfaring med sager som disse, er du sikret de bedste betingelser for din sag.

Se her hvordan du kan få hjælp

Hvis en kurator har påbegyndt en sag om at pålægge dig konkurskarantæne, så er særligt tiden en vigtig faktor, kontakt os derfor hurtigst muligt på tlf. 70 20 41 61.

Hvis du er blevet pålagt en sag om konkurskarantæne, så står vi klar til at hjælpe dig.  Advokat Mads Lykke Hansen er specialist i sager om konkurskarantæne, og han har mange års erfaring med sager som disse. Vores vigtigste mål er at få dig frikendt for konkurskarantæne.

Vi tilbyder altid en uforpligtende gennemgang af din sag, hvor vi vurderer, om du skal erklære dig uenig i karantænen eller ej.

 

Sagsforløbet

Vi ved, hvor overvældende det kan være at modtage et brev om konkurskarantæne. Derfor anbefaler vi, at du først og fremmest slår koldt vand i blodet og kontakter din advokat.

Hvis din advokat vurderer, at du skal erklære dig uenig i karantænen, kan vi hjælpe dig videre med din sag. Din advokat bliver beskikket af retten til at føre din sag. Derefter udarbejder din advokat et svarskrift til skifteretten, og din retssag vil blive ført med henblik på at få dig frikendt for karantæne. Undervejs i forløbet rådgiver vi dig om, hvordan du skal forholde dig.

 

Gennemgang af sagsforløbet

 • Hvis en kurator har vurderet, at der er grund til at indlede en konkurskarantænesag mod dig, vil kurator indgive en begæring til skifteretten om at pålægge dig konkurskarantæne.
  Kurators processkrift til skifteretten indeholder en påstand om pålæg af konkurskarantæne, samt hvad der ligger til grund for denne påstand.
 • Skifteretten beslutter herefter om begæringen skal følges eller ej.
 • Hvis skifteretten beslutter at gå videre med kurators begæring, modtager du et brev om konkurskarantæne. Når du modtager brevet, anbefaler vi, at du kontakter en advokat.
 • Vi tilbyder altid en uforpligtende vurdering af din sag, så vi kan hjælpe dig med at beslutte, om du skal gå videre med sagen eller ej.
 • Hvis sagen fortsættes, har du altid ret til selv at vælge din advokat, og hvor du end bor i landet, står advokat Mads Lykke Hansen klar til at hjælpe dig. Vores henblik vil altid være på at få dig frikendt for konkurskarantæne.
 • Herefter udarbejder din advokat et svarskrift til kurators processkrift, som blev indgivet til skifteretten med henblik på at pålægge dig konkurskarantæne. Din advokats svarskrift indeholder indsigelser mod sagsøgers stævning med det formål at få dig frikendt for karantæne. Det er særligt argumenterne imod kurators påstand, som kan være svære at udforme, hvis man ingen juridisk baggrund har. Derfor anbefaler vi altid at få hjælp af en advokat.
 • Vores formål er altid at få dig frikendt for karantæne. Hvis du frikendes for karantæne, betaler staten sagsomkostningerne. Bliver du pålagt konkurskarantæne, skal du selv dække omkostningerne.

Hvis du støder på spørgsmål undervejs, så står vi altid klar til at hjælpe dig. Med hjælp fra en af vores advokater er du sikker på at få ført din sag af en professionel advokat med stor erfaring indenfor retssagsbehandling.

 

Mads Lykke Hansen

Mads Lykke Hansen har været hos os i mere end 6 år, og han står klar til at føre din sag. Med mange års erfaring med utallige konkurskarantænesager, står han klar til at hjælpe dig, så du kan blive frikendt for karantæne. Mads har et stort indgående kendskab til konkursloven og sager som din.

Mads har valgt at specialisere sig indenfor dette område af juraens verden grundet hans store interesse for erhvervsjura og særligt insolvensret og konkurskarantæne.

Vi tilbyder online og/eller telefonisk advokatrådgivning, så du slipper for at køre frem og tilbage mellem din advokat og dit hjem. Hvis du foretrækker et fysisk møde, kan det også sagtens lade sig gøre.

 

Hvad er konkurskarantæne?

Hvis en person har udført groft uforsvarlig forretningsførelse, kan personen få forbud mod at deltage i ledelsen af et selskab med begrænset hæftelse, dvs. enten et anpartsselskab eller et aktieselskab.
Dette forbud kaldes for konkurskarantæne, og det medfører at personen ikke må være en del af ledelsen i en erhvervsvirksomhed i en periode på typisk 3 år.

Hvis en person har ført grov uforsvarlig forretningsførelse, vurderes denne person som uegnet til at deltage i ledelsen af virksomheden.

Det er kurator, der vurderer, om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne.
Bliver du pålagt en konkurskarantæne vil det fremgå af konkurskarantæneregistret, som ikke er offentligt tilgængeligt.

 

Hvem kan blive pålagt konkurskarantæne?

Konkurskarantæne bliver pålagt personer, som er blevet vurderet til at have ført grov uforsvarlig forretningsførelse i et konkursramt selskab. Personer som bliver pålagt en konkurskarantæne vurderes uegnet til at deltage i selskabets ledelse, som følge af deres uforsvarlighed.

Opbyggelse af skattegæld, manglende eller forkert bogføring og økonomisk svindel er eksempler på groft uforsvarlig forretningsførelse, som kan medføre konkurskarantæne.

Konkurskarantæne kan også pålægges personer, som har deltaget i ledelsen af et konkursramt selskab med begrænset hæftelse senere end ét år før konkursboets fristdag. Direktører og bestyrelsesmedlemmer som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) eller personer, som har udøvet et ledelsesmedlems beføjelse uden at være registreret i CVR, kan blive pålagt karantæne ved deltagelse i ledelsen af dette selskab.

Direktører eller bestyrelsesmedlemmer i et anpartsselskab eller aktieselskab kan blive pålagt karantæne. I enkeltmandsvirksomheder kan ejeren eller personer, der har deltaget i ledelsen af enkeltmandsvirksomheden, blive pålagt karantæne.

 

Hvordan starter en sag om konkurskarantæne?

Typisk vil en sag om konkurskarantæne blive indledt af kurator, som har vurderet, at der er grundlag for denne påstand.

De typiske årsager til, at en sag om konkurskarantæne bliver indledt, er mangelfuld bogføring, manglende indberetning og betaling af moms og A-skat eller hvis driften af en virksomhed forsættes, selvom ledelsen burde have vurderet, at driften skulle stoppes.

For at undgå at blive idømt konkurskarantæne bør du altid have styr på driften, hvis du deltager i ledelsen af et selskab. Du kan blive pålagt konkurskarantæne, hvis du har ført groft uforsvarlig forretningsførelse, og derfor bør du altid være opmærksom på at få betalt moms og A-skat, så selskabet ikke oparbejder en gæld til SKAT. Hvis der trækkes penge ud af selskabet til privat brug, skal det altid registreres som private hævninger, så det ikke kan blive kritiseret senere hen.

 

Hvad sker der ved overtrædelse af konkurskarantænen?

Som udgangspunkt varer en konkurskarantæne 3 år. Hvis karantænen bliver overtrådt, kan du risikere at blive pålagt en ny eller udvidet konkurskarantæne med skærpede vilkår.

Skærpede vilkår kan eksempelvis betyde, at du heller ikke må deltage i ledelsen af virksomheder med personlig hæftelse som enkeltmandsvirksomheder, og du risikerer samtidig at hæfte personligt for gæld.

Du bør altid lade være med at overtræde karantæne, særligt fordi overtrædelse af karantænen i værste fald kan medføre bøde eller fængsel i op til seks måneder ifølge Straffelovens § 131.

 

Sagens omkostninger

Hvis du bliver pålagt en konkurskarantæne, skal du som udgangspunkt selv betale sagens omkostninger til kurator og en advokat. Hvis du bliver frikendt for karantæne, betales omkostningerne af statskassen.

Hvis du vil have mere information om omkostningerne ved en konkurskarantæne, og hvad omkostningerne typisk løber op i, så kan du kontakte advokat Mads Lykke Hansen på tlf. 70 20 41 61.

 

Konkurskarantæneregistret

Konkurskarantæneregistret er en oversigt over personer, som er blevet pålagt en konkurskarantæne. Det er ikke et offentligt tilgængeligt register, og det er kun skifteretten, som kan videregive registeroplysninger til en kurator eller rekonstruktør, hvis skifteretten vurderer, at videregivelse af oplysninger er nødvendigt for kurators eller rekonstruktørens varetagelse af sit hverv.

Registrering i konkurskarantæneregistret medfører, at du ikke kan registreres som medlem af ledelsen i et erhvervsdrivende selskab, blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver hos SKAT.

 

Oftest stillede spørgsmål

 

Hvis jeg bliver pålagt en konkurskarantæne, kan jeg så fortsat være ejer af selskabet?

Du kan sagtens fortsætte med at være ejer af et selskab, selvom du er blevet pålagt en konkurskarantæne. Du forpligtes ikke til at sælge anparter i andre selskaber, som du er medejer af. Du kan også fortsætte som almindelig ansat i det konkursramte selskab, men du kan ikke fortsætte i din gamle rolle som direktør, hvis du ikke er registreret som direktør på CVR. Hvis du fortsætter som direktør uden at være registreret som sådan på CVR, kan det vurderes som en overtrædelse af konkurskarantænen.

 

Hvem skal indsættes som direktør, hvis jeg bliver pålagt en konkurskarantæne?

Der er ikke noget entydigt svar på, hvem du skal indsætte som direktør, men personen skal være egnet og klar til at påtage sig ansvaret som direktør.
Hvis der ikke kan indsættes en ny direktør i selskabet, kan du i værste fald risikere, at selskabet kommer under tvangsopløsning. Et selskab skal have en registreret direktør, og derfor kan du komme i knibe, hvis du ikke kan indsætte en ny direktør i tilfælde af, at du bliver pålagt en konkurskarantæne og derfor selv skal fratræde som direktør.

 

Hvad er prisen for at føre en sag om konkurskarantæne?

Sagens omkostninger afhænger af sagens forløb, omstændigheder og omfang.
I princippet svarer en sag om konkurskarantæne til en almindelig civil retssag. Oftest sker kendelserne på et skriftligt grundlag, uden at der bliver afholdt en hovedforhandling. I nogle tilfælde kan det dog være en fordel at bede om en hovedforhandling. I sager om konkurskarantæne, hvor man har en beskikket advokat, bliver advokaten oftest tildelt et salær fra staten på 12.500 – 37.500 kr. Inkl. Moms. Kurator bliver typisk tildelt et beløb af samme omfang. Hvis du bliver pålagt konkurskarantæne, skal du selv betale sagens omkostninger, og det indebærer et stort beløb til kurator og staten. Denne risiko er værd at have in mente, når du skal beslutte dig for, om du vil gå videre med sagen om en konkurskarantæne.

 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Hvis der bliver indledt en sag om konkurskarantæne mod dig, har du krav på at få beskikket en advokat. I første omgang betaler staten salæret til advokaten.

Du har ret til frit at vælge advokat, hvorfor du kan kontakte os på tlf. 70 20 41 61 eller mha@nemadvokat.dk, hvis du har modtaget et brev om konkurskarantæne.

Konkurskarantæne
Ved valg af Konkurskarantæne sørger vi for:
 • At du får kompetent juridisk rådgivning
 • Gratis og uforpligtende vurdering af din sag
 • Udarbejdelse af svarskrift til skifteretten

Start nu      Ring mig op